Služby

Notárskou činnosťou je:

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  • osvedčovanie právne významných skutočností
  • konanie vo veciach notárskych úschov
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti notár fyzickým a právnickým osobám:

  • poskytuje právne rady
  • spisuje iné listiny
  • vykonáva správu majetku a zastupuje ich v súvislosti so správou ich majetku
  • vykonáva činnosť súdneho komisára v konaní o dedičstve na základe poverenia príslušného Okresného súdu