Odmena

Výšku a spôsob určenia odmeny notára za notársku činnosť, poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín, odmenu notára za ďalšiu činnosť (činnosť súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve) upravuje Vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z.,  o odmenách a náhradách notárov v platnom znení.

Poplatky za najčastejšie poskytované služby:

Osvedčenie pravosti podpisu: 2,87 eur (vrátane DPH)

Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou : 1,60 eur (vrátane DPH)

Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou, ktorá má vzťah k cudzine: 3,19 eur (vrátane DPH)